Friday, October 4, 2013

Code hỗ trợ trực tuyến cho website, blog

Code hỗ trợ trực tuyến cho website. Hướng dẫn tạo hỗ trợ trực tuyến cho website bằng code cực kỳ đơn giản và hiệu quả.
Code hỗ trợ trực tuyến trên website, blog

Chèn code này ở nơi mà bạn muốn hiện biểu tượng hỗ trợ trực tuyến.
<a href="ymsgr:sendim?hoanv1511&amp;m=Xin Chao Ban"><img title="Tư vấn trực tuyến" alt="Tư vấn trực tuyến" src="http://presence.msg.yahoo.com/online?u=hoanv1511&amp;m=g&amp;t=1&amp;l=us" border="0" /></a>

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

0 comments:

Post a Comment